Logo

Hľadať...

Prihlásiť sa
Košík
0

Podmienky pre podnikateľov

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán, čo je

Milpex s.r.o., so sídlom v Hradci Králové, Piletice 55, IČO: 48 17 26 00, DIČ: CZ48172600, konajúca ako konateľ, ako právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v oddiele C., vložka č. 3852. Tel: +420495221247, e-mail: info@milpex.cz (ďalej len "dodávateľ") na predaj tovaru objednaného prostredníctvom internetu a tejto webovej stránky, ďalej len "internetový obchod" a

kupujúcim (zákazníkom), ktorý nie je spotrebiteľom.

Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Podnikateľ je osoba, ktorá na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť vykonáva zárobkovú činnosť formou živnosti alebo obdobnú činnosť so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku, považuje sa vo vzťahu k tejto činnosti za podnikateľa. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Dodávateľ je podnikateľom vo vzťahu v tom zmysle, že podniká za týchto podmienok na vlastný účet a zodpovednosť ako samostatný podnikateľ na základe živnosti alebo obdobnej činnosti so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku.

Zákazník je povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami pred začatím obchodovania s dodávateľom v internetovom obchode.

Každý návštevník internetového obchodu, iný odberateľ, zákazník aj dodávateľ znáša vlastné náklady spojené s pripojením a používaním internetu do obchodu v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

1. Kúpna zmluva

Zákazník sa odoslaním objednávky v súlade s internetovým obchodom výslovne rozhodol uzavrieť kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu a týchto obchodných podmienok. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s uzatvorením transakcie prostredníctvom internetu v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Zákazník berie na vedomie, že v prípade uzatvárania transakcií väčšieho rozsahu, objemu alebo prípadne vyšších nákladov na dopravu bude zákazníkovi zaslaná písomná zmluva na potvrdenie alebo inak overená jej pravosť.

Tovar podľa týchto obchodných podmienok bude Zákazník objednávať prostredníctvom objednávkového formulára, pričom tovar bude identifikovaný ako tovar uvedený na tejto webovej stránke Dodávateľa. Objednaný tovar bude identifikovaný slovným popisom spolu s číslom položky/produktu a cenou. Zákazník je povinný uviesť počet objednaných položiek. Dodávateľ je oprávnený na neúplné alebo inak chybné objednávky neprihliadať; o tom informuje zákazníka na ním uvedenú e-mailovú adresu.

Objednávka musí byť označená správnou adresou sídla alebo bydliska zákazníka. Ak zákazník nevyplní iné miesto dodania ako uvedenú adresu, tovar bude dodaný na adresu sídla alebo bydliska zákazníka. Objednávku je možné meniť len do jej potvrdenia.

Objednávka musí byť označená správnou adresou sídla alebo bydliska zákazníka. Pokiaľ zákazník nevyplní iné miesto doručenia ako uvedenú adresu, tovar sa doručuje na adresu sídla alebo bydliska zákazníka. Objednávku je možné meniť len do jej potvrdenia a odoslania.

Ak dodávateľ objednávku nepotvrdí, transakcia je uzavretá dodaním tovaru. Ak nie je písomne dohodnuté inak, každá jednotlivá potvrdená objednávka alebo dodávka tovaru predstavuje samostatnú kúpnu zmluvu. Zmluva na základe objednávky sa neuzatvára na dobu neurčitú alebo opakované plnenie, ale len na každú jednotlivú objednávku.

Tovar je opísaný v zostave, z ktorej je objednávka vyhotovená, slovným opisom a uvedením vlastností tovaru.

2. Ceny, doprava a dodanie tovaru

Tovar vám bude odoslaný najneskôr nasledujúci pracovný deň. V opačnom prípade vás bude prevádzkovateľ kontaktovať s ďalšími informáciami na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej v registrácii.

Tovar bude doručený poštou alebo prostredníctvom obchodných zástupcov dodávateľa. Okrem zverejnenej ceny tovaru je zákazník povinný uhradiť manipulačné náklady, náklady na balenie a náklady na doručenie v celkovej výške zverejnenej pri objednávke v závislosti od zvoleného spôsobu platby. Zákazník sa môže s dodávateľom dohodnúť aj na prevzatí tovaru v priestoroch dodávateľa. Zákazník je svojím prejavom urobeným v objednávke viazaný až do dodania tovaru alebo do odmietnutia objednávky dodávateľom. Dodávateľ má možnosť odmietnuť objednávku najneskôr do 10 dní od jej prijatia, ak jeho prevádzkové podmienky neumožňujú jej splnenie, neskôr len v prípade, ak tovar nie je dodávateľovi riadne dodaný. Takéto oznámenie sa zákazníkovi zašle e-mailom na ním uvedenú internetovú adresu, inak písomne na adresu doručenia.

Cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu je záväzná po dobu jej zverejnenia v internetovom obchode, pričom dodávateľ je povinný oznámiť aj jej prípadné zmeny zverejnením v internetovom obchode. Dodávky sa uskutočnia za cenu uverejnenú v čase, keď zákazník podal objednávku. Potvrdenie objednávky je uvedené v jednotkových cenách bez zaokrúhlenia a bez DPH.

Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo náhodného zničenia prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru.

Podporujeme nasledujúce možnosti platby za tovar:

Dobierka - peniaze zaplatíte pri prevzatí tovaru poštárovi, na pošte alebo kuriérovi PPL.

Bankovým prevodom - hneď po odoslaní objednávky dostanete e-mailom potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje sumu, číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým máte platbu vykonať. Okamžite po pripísaní platby vám tovar zašleme. Platbu na účet vykonajte do 5 dní od objednania.

Platba kartou - za tovar zaplatíte prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány pre platbu kartou - objednávka je pri tomto spôsobe platby okamžite odoslaná.

Platba v hotovosti pri prevzatí - môžete zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle spoločnosti.

Poplatok za dopravu je stanovený podľa tabuľky.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy

Neexistovalo právo odstúpiť od zmluvy.

Tovar je možné po predchádzajúcej dohode s dodávateľom vymeniť, ale vždy je potrebné ho vrátiť do 15 dní od doručenia.

Ak bol vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu škody za zníženú hodnotu tovaru a započítať si ho s nárokom na vrátenie tovaru určeného na výmenu alebo požadovať zaplatenie rozdielu v kúpnej cene.

4. Práva z chybného plnenia a reklamácie

Odberateľ je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady plnenia, avšak toto právo musí dodávateľ uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia vady. V uvedenej lehote je potrebné zaslať tovar do sídla vyššie uvedeného dodávateľa s riadnym písomným popisom a špecifikáciou vád, pre ktoré sa právo uplatňuje. Vyjadrenie s popisom vady musí obsahovať aj voľbu odberateľa, s ktorou súvisí uplatnenie reklamácie, údaj o tom, čoho sa odberateľ domáha a čo požaduje. Na všetky výrobky sa vzťahuje záručná doba, pre spotrebiteľov je to doba 24 mesiacov. Predávajúci posúdi reklamáciu v súlade s bežnými okolnosťami. Doba, počas ktorej bude reklamácia posudzovaná výrobcom, vrátane času potrebného na prepravu tovaru k výrobcovi na posúdenie, sa primerane predĺži o dobu na vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a zákazníkom. Ak sa reklamácia uzná za oprávnenú, predávajúci zabezpečí výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vrátené peniaze budú zaslané späť na účet zákazníka.

Záručná doba nie je dobou trvanlivosti tovaru; v závislosti od intenzity používania a údržby môže textil a bielizeň stratiť svoje vlastnosti v dôsledku prirodzeného opotrebovania pred uplynutím záručnej doby. Ide však o vlastnosť, nie o vadu. Na takúto situáciu sa nevzťahuje právo zo zodpovednosti za vady.

V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Znížená cena tovaru kompenzuje vadu, pre ktorú bola cena znížená ako zľava. Uzatvorením obchodu zákazník súhlasí s poskytnutou zľavou ako primeranou za vadu.

Predávajúci nie je povinný uspokojiť nárok kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci o vade tovaru pred prevzatím tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Tovar sa nesmie používať v rozpore s obvyklým účelom použitia, nesmie prísť do styku s chemickými látkami a chemicky agresívnymi prostriedkami alebo s ostrými a drsnými predmetmi, ktoré by mohli svojou hranou alebo drsnosťou poškodiť povrch látky. Bielizeň nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Textilný tovar sa musí prať a udržiavať len podľa symbolov na tovare.

Dodávateľ neposkytuje následné služby po predaji tovaru, ani opravy, zmeny alebo úpravy dodaného tovaru alebo iných podobných výrobkov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady na príslušnom súde.

5. Ochrana osobných údajov

Všetky operácie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadia zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi platnými v Českej republike, najmä NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Odberateľ svojím súhlasom a slobodným rozhodnutím a vyplnením údajov dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov na účely evidencie, zákonných povinností a obchodných aktivít Dodávateľa. Spracovanie sa vykonáva elektronicky v informačnom systéme. Osobné údaje neposkytujeme nikomu, prístup k nim majú len osoby určené na vykonávanie transakcií a na správu a údržbu našich systémov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez nich nemôžeme transakciu vykonať. Ak sa rozhodnete zaregistrovať pri ďalšom nákupe, vaše osobné údaje budú uložené na dobu neurčitú. Súhlas s použitím osobných údajov na marketing sa vyžaduje osobitne. Každý zákazník má právo na prístup k osobným údajom, ich blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu a má právo na ochranu svojich práv v rozsahu stanovenom zákonom. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Dodávateľ je prevádzkovateľom webovej stránky a zároveň spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Táto webová stránka obsahuje platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov na zákazníkov. Zákazník má právo na opravu a úpravu uložených osobných údajov podľa uvedených možností webovej stránky, v prípade požiadavky na zrušenie záznamu a zmenu kontaktnej e-mailovej adresy je potrebné kontaktovať dodávateľa, technickú podporu na adrese: eshop@milpex.cz. Ak sa s nami chcete dohodnúť na inom spracovaní vašich osobných údajov, ako je základné nastavenie, kontaktujte nás na adrese info@milpex.cz., budeme sa snažiť vám vyhovieť. Základné nastavenie zabezpečuje uloženie vášho súhlasu.

Spoločnosť MILPEX s.r.o. je zapísaná v registri prevádzkovateľov Úradu na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00035314 s dátumom zápisu 7.9.2009.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme spoločnosti Heureka.cz odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.