Logo

Hľadať...

Prihlásiť sa
Košík
0

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti strán, ktorým je Milpex s.r.o., so sídlom v Hradci Králové, Piletice 55, IČ: 48 17 26 00, DIČ: CZ48172600, jednajúci ako právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v oddieli C., vložka č. 3852. Tel: +420495221247, email: info@milpex.cz (ďalej len "dodávateľ") pre predaj tovaru objednaného prostredníctvom siete Internet a týchto internetových stránok, ďalej len "internetový obchod", a kupujúceho (zákazníka), ktorý je spotrebiteľom.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Dodávateľ je v vzťahu podnikateľom, pretože na vlastný účet a zodpovednosť prevádzkuje obchod podľa týchto podmienok ako ziskovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom s cieľom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.

Zákazník je povinný oboznámiť sa s podmienkami pred zahájením obchodu s dodávateľom v internetovom obchode.

1. Kúpna zmluva

Zákazník si pri nákupe cez internetový obchod a týchto podmienkach výslovne zvolil uzatvorenie kúpnej zmluvy objednávkou podľa internetového obchodu. Potvrdením objednávky súhlasí so uzavretím obchodu cez internet v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Zákazník berie na vedomie, že na uzatvorenie obchodov väčšieho rozsahu, objemu alebo v prípade vyšších nákladov na prepravu bude zákazníkovi zaslaná písomná zmluva na potvrdenie alebo objednávka bude inak overená.

Podľa týchto podmienok sa tovar objednáva zákazníkom prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý označuje tovar tak, ako sú uvedené na týchto internetových stránkach dodávateľa. Objednávaný tovar je označený svojím popisom a súčasne uvedeným číslom tovaru/produktu a cenou. Zákazník musí uviesť počet objednaných kusov. Dodávateľ má právo neprijať neúplnú alebo vadnú objednávku a informuje o tom zákazníka na e-mailovú adresu, ktorú uviedol.

Objednávka musí obsahovať správnu adresu sídla alebo bydliska zákazníka. Ak zákazník nevyplní miesto doručenia odlišne od uvedenej adresy, platí, že tovar bude doručený na adresu sídla alebo bydliska zákazníka. Objednávku možno upravovať len do jej potvrdenia a odoslania.

Ak nie je objednávka potvrdená dodávateľom, dohoda o kúpe sa uzatvára doručením tovaru. Ak nie je písomne dohodnuté inak, každá jednotlivá potvrdená objednávka alebo doručenie tovaru vytvára samostatnú kúpnu zmluvu. Zmluva na základe objednávky nie je uzatvorená na neurčitý čas ani na opakujúce sa plnenie, ale len na každú jednotlivú objednávku.

2. Ceny, preprava a doručovanie tovaru

Tovar vám bude zvyčajne odoslaný najneskôr nasledujúci pracovný deň. V opačnom prípade vás bude prevádzkovateľ kontaktovať s ďalšími informáciami na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej v registrácii.

Tovar bude doručený poštou alebo prostredníctvom obchodných zástupcov dodávateľa. Okrem zverejnenej ceny tovaru je zákazník povinný uhradiť manipulačné náklady, náklady na balenie a náklady na doručenie v celkovej výške zverejnenej pri objednávke v závislosti od zvoleného spôsobu platby. Zákazník sa môže s dodávateľom dohodnúť aj na prevzatí tovaru v priestoroch dodávateľa. Zákazník je svojím prejavom urobeným v objednávke viazaný až do dodania tovaru alebo do odmietnutia objednávky zo strany dodávateľa. Dodávateľ má možnosť odmietnuť objednávku najneskôr do 10 dní od jej prijatia, ak jeho prevádzkové podmienky neumožňujú jej splnenie, neskôr len v prípade, ak tovar nie je Dodávateľovi riadne dodaný. Takéto oznámenie sa zašle zákazníkovi

elektronickou poštou na internetovú adresu uvedenú zákazníkom, inak písomne na adresu doručenia.

Cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu je záväzná po dobu jej zverejnenia v internetovom obchode, pričom dodávateľ je povinný oznámiť aj jej prípadné zmeny zverejnením v internetovom obchode. Dodávky sa uskutočnia za cenu uverejnenú v čase, keď zákazník podal objednávku. Potvrdenie objednávky je uvedené v jednotkových cenách bez zaokrúhlenia a bez DPH.

Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo náhodného zničenia prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru.

Podporujeme nasledujúce možnosti platby za tovar:

Dobierka - peniaze zaplatíte pri prevzatí tovaru poštárovi, na pošte alebo kuriérovi PPL.

Bankovým prevodom - hneď po odoslaní objednávky dostanete e-mailom potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje sumu, číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým máte platbu vykonať. Okamžite po pripísaní platby vám tovar zašleme. Platbu na účet vykonajte do 5 dní od objednania.

Platba kartou - za tovar zaplatíte prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány pre platbu kartou - objednávka je pri tomto spôsobe platby okamžite odoslaná.

Platba v hotovosti pri prevzatí - môžete zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle spoločnosti.

Poplatok za dopravu je stanovený podľa tabuľky.

3. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Zákazník má právo písomne odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade musí byť tovar vrátený nepoužitý, s pôvodným obalom, do 14 dní od jeho prevzatia zákazníkom. Z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť spodnú bielizeň.

Vyhlásenie sa zasiela písomne na adresu sídla dodávateľa spolu s tovarom. Tovar musí byť riadne zabalený na spätnú prepravu a pri odosielaní by mal byť poistený, pretože riziko poškodenia alebo zničenia prechádza na dodávateľa až pri doručení tovaru späť do sídla dodávateľa. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. V prípade riadneho vrátenia tovaru dodávateľ vráti zákazníkovi zaplatenú cenu do 15 dní od vrátenia zásielky. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak vrátenie peňazí zahŕňa aj náhradu nákladov na dopravu, vrátená suma predstavuje hodnotu najlacnejšieho spôsobu dopravy ponúkaného dodávateľom.

Ak je vrátený tovar poškodený alebo znečistený, právo na vrátenie tovaru nemožno uplatniť, pokiaľ nedošlo k porušeniu povinností predávajúceho.

Vrátená suma po odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu bude zaslaná späť na účet zákazníka. Ak si zákazník zvolí iný spôsob doručenia vrátenia peňazí, vrátená suma bude znížená o náklady spojené so zvoleným spôsobom.

Tovar je možné vymeniť po predchádzajúcej dohode s dodávateľom, vždy však musí byť vrátený do 14 dní od doručenia.

4. Práva z chybného plnenia a reklamácie

Zákazník je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady plnenia, avšak toto právo musí dodávateľ uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia vady. Tovar musí byť v uvedenej lehote zaslaný na vyššie uvedené sídlo dodávateľa s riadnym písomným popisom a špecifikáciou vád, pre ktoré sa právo uplatňuje. Vyjadrenie s popisom vady musí obsahovať aj voľbu odberateľa, s ktorou súvisí reklamácia, údaj o tom, čo zákazník reklamuje a čo požaduje. Na všetky výrobky sa vzťahuje záručná doba, pre spotrebiteľov je to doba 24 mesiacov. Predávajúci posúdi reklamáciu v súlade s bežnými okolnosťami. Doba, počas ktorej bude reklamácia posudzovaná výrobcom, vrátane času potrebného na prepravu tovaru k výrobcovi na posúdenie, sa primerane predĺži o dobu na vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a zákazníkom. Ak sa reklamácia uzná za oprávnenú, predávajúci zabezpečí výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vrátené peniaze budú zaslané späť na účet zákazníka.

Záručná doba nie je dobou trvanlivosti tovaru; v závislosti od intenzity používania a údržby môžu textílie a bielizeň stratiť svoje vlastnosti v dôsledku prirodzeného opotrebovania pred uplynutím záručnej doby. Ide však o vlastnosť, nie o vadu. Na takúto situáciu sa nevzťahuje právo zo zodpovednosti za vady.

V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Znížená cena tovaru kompenzuje vadu, pre ktorú bola cena znížená ako zľava. Uzatvorením obchodu zákazník súhlasí s poskytnutou zľavou ako primeranou za vadu.

Predávajúci nie je povinný uspokojiť nárok kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci o vade tovaru pred prevzatím tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Tovar sa nesmie používať v rozpore s obvyklým účelom použitia, nesmie prísť do styku s chemickými látkami a chemicky agresívnymi prostriedkami alebo s ostrými a drsnými predmetmi, ktoré by mohli svojou hranou alebo drsnosťou poškodiť povrch látky. Bielizeň nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Textilný tovar sa musí prať a udržiavať len podľa symbolov na tovare.

Dodávateľ neposkytuje následné služby po predaji tovaru, ani opravy, zmeny alebo úpravy dodaného tovaru alebo iných podobných výrobkov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady na príslušnom súde.

5. Ochrana osobných údajov

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR, zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zákazník svým souhlasem i svobodným rozhodnutím a vyplněním údajů dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely evidence, zákonných povinností a obchodní činnosti dodavatele. Zpracování probíhá elektronicky v informačním systému. Osobní údaje nikomu nepředáváme, přistupují k nim jen osoby určenék realizaci obchodů a správě a údržbě našich systémů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí nejsme schopni obchod realizovat. Pokud zvolíte registraci pro příští nákup, budou Vaše osobní údaje uloženy na neurčito. Souhlas s využitím osobních údajů pro marketing je vyžadován zvlášť. Každý zákazník má právo na přístup k údajům, blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas se zpracováním můžete kdykoli písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace odvolat. Dodavatel je správcem internetových stránek a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník je oprávněn opravit a měnit uložené osobní údaje podle uvedených možností internetových stránek, při požadavku na zrušení záznamu a změně adresy kontaktního e-mailu je nutné obrátit se na dodavatele, technickou podporu na adrese: eshop@milpex.cz. Pokud si přejete sjednat s námi zpracování osobních údajů odlišně od základního nastavení, kontaktujte nás prosím na adrese info@milpex.cz., vynasnažíme se Vám vyhovět. Základní nastavení zajišťuje uložení Vašeho souhlasu.

Společnost MILPEX s.r.o. je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035314 s datem registrace 7.9.2009.

Zákazník je oprávněn opravit a měnit uložené osobní údaje podle uvedených možností internetových stránek, při požadavku na zrušení záznamu a změně adresy kontaktního e-mailu je nutné obrátit se na dodavatele, technickou podporu na adrese: eshop@milpex.cz

6. Riešenie sporov

Spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov je Česká obchodná inšpekcia. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.coi.cz.