Logo

Hľadať...

Prihlásiť sa
Košík
0

Ochrana osobných údajov

Podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v spojení s Nariadením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES(obecné nariadenie o ochrane osobných údajov),ďalej len „nariadenie“ nebo „nariadenie GDPR“

Dané správcom osobných údajov:

M I L P E X s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Piletice 55,jednající jednatelem, IČ: 48172600, DIČ: CZ48172600 zapsaná v obchodním rejstříku ve spise C 3852 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,ďalej jen „správca“

Čl. 1

Pri spracovaní osobných údajov budeme postupovať vždy tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života.Nevykonávame činnosť služieb informačnej spoločnosti ponúkajúcej priamo deťom. Pokiaľ je Vám menej ako 16 rokov, prosím obráťte sa na nás na e-mail: info@milpex.czToto prehlásenie je určené zákazníkom starším 16 rokov.

Čl. 2

Ako správca Vašich osobných údajov Vás informujeme o tom, že Vaše údaje prijímame len pre účely naplnenia zmluvy, povinnej zákonnej evidencie obchodu a účtovníctva, zaistenie našich aj Vašich práv z uzatvoreného obchodu, za účelom obchodu a marketingu.

Vaše osobné údaje spracovávame len pre seba, nebudeme ich nikomu sprístupňovať k ďalšiemu využitiu ani predávať ďalším príjemcom, inak, než na základe zákonom uložených povinností. Vylučujeme predanie údajov mimo Českou republiku aj predanie medzinárodným organizáciám. Pre naše potreby získavajú prístup spracovatelia, ktorými sú účtovník, daňový poradcovia pri kontrolách účtovníctva, prepravcovia a spracovatelia IT služieb. S týmito osobami máme dohody o ochrane osobných údajov.Pokiaľ s nami vstupujete do obchodných vzťahov, je poskytnutie požadovaných údajov povinné, inak by nebolo možné obchod realizovať a zaevidovať pro účely daní. Pokiaľ nám Vaše osobné údaje poskytnete mimo uzatvárané obchody, napríklad prihlásením k odberu informácií, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne citlivé osobné údaje ani zvláštne kategórie osobných údajov vo zmysle nariadenia GDPR.

Čl. 3

Vaše údaje spracovávame v podnikovom informačnom systéme, elektronicky.Snažíme sa pracovať iba s presnými osobnými údajmi, ktoré sme získali. Osobné údaje aktualizujte. Pokiaľ spracované osobné údaje nie sú presné, prevedieme primerané opatrenie.Zaväzujeme sa zhromažďovať osobné údaje odpovedajúce iba stanovenému účelu, ktorý sme uviedli, v nevyhnutnom rozsahu. K iným účelom osobné údaje nezhromažďujeme ani nespracovávame.Osobné údaje zhromažďujeme iba pre svoju potrebu, k vyššie uvedeným účelom a otvorene sa zaväzujeme nezhromažďovať údaje pre iné účely, nezdružovať osobní údaje, ktoré by boli získané k rozdielnym účelom.Osobní údaje budeme spracovávať iba s Vaším súhlasom, bez tohoto súhlasu ich môžeme spracovávať podľa podmienok nariadenia GDPR.

Čl. 4

Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na neurčito.Používame osobné údaje za účelom ponúkania obchodu alebo služieb subjektu údajov. Tieto údaje ďalej nebudeme spracovávať v prípade vyslovenia Vášho nesúhlasu. Nesúhlas so spracovaním je potrebné vyjadriť písomne.Nebudeme pri spracovaní osobných údajov vydávať rozhodnutie, ktorého dôsledkom by bol zásah do Vašich právnych a právom chránených záujmov.

Čl. 5

Povinnosti osôb pri zabezpečení osobných údajovPrijímame také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, rovnako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Trvale posudzujeme rizika a snažíme sa im predchádzať v prijatých opatreniach. Nikto neoprávnený nemá k našim systémom prístup. Sú prijaté opatrenia, ktoré bránia neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave alebo vymazaniu záznamov obsahujúcich osobní údaje. Kontrolujeme, ako sa s Vašimi údaji nakladá.

Čl. 6

Každý, kto zistí alebo sa domnieva, že prevádzame spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozporu s ochranou, môže požiadať o vysvetlenie a požadovať nápravu. Môže jednať o blokovaní, prevedení opravy, doplnení, alebo likvidácii evidovaných osobných údajov. Pokiaľ bude Vaša žiadosť posúdená za oprávnenú, vyhovieme jej.

Čl. 7

osobní údaje slúžiace pre obchodné účely sú uložené na neurčitou dobu

máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a požadovať ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov;

máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracovaním, tím nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená pred jeho odvolaním;

máte právo podať sťažnosť u dozorcovského úradu

poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou, evidencia a spracovanie je viazané aj na zákonné požiadavky,

u nás nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,

nespracovávame údaje pro iný účel, ako pre ktorý boli zhromaždené,

spracovávame informácie poskytnuté subjektom, získané pri našej obchodnej činnosti.

Čl. 8

Kontakt na správcu:

kontaktné údaje pro ochranu osobných údajov: info@milpex.cz